ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 54
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องน้ำห้องส้วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างขุดลอดฝายลำห้วยสีเสียด หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
จ้างขุดลอกหน้าฝาย หมู่ 12 บ้านหนองจอก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
จ้างโครงการติดตั้งหอถังประปาโดยการเปลี่ยนที่ติดตั้งจากบ้านนายสมาน พฤกษ์ชาติ ไปบริเวณที่ดินของนายพงษ์ศักดิ์ เหล่าจารุวงศ์ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2566
จ้างขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านท่าพุ บริเวณบ้านนายเสมียน คุ้มยวง ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
จ้างขยายเขตประปา สายบ้านนางปราณี ชนประเสริฐ - นายคิด หนูตีด หมู่ 5 บ้านท่าแย้ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566