มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 9 results.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ