แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
20 พฤษภาคม 2567จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๘๐๗ กาญจนบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เมษายน 2567ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2567จ้างขุดลอกฝายลำห้วยโป่งนก บริเวณบ้านนายพยุง อ่อนนาน หมู่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2567จ้างขุดลอกฝายลำห้วยสีเสียดบริเวณบ้าน นางระเบียบ ซุ่มเพ็งพันธ์ หมู่ 11 บ้านหนองสะแกรวม ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เมษายน 2567ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย ตำบลด่านมะขามเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567