ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 2 พฤศจิกายน 2566 งบทดลอง เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 ตุลาคม 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 ตุลาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 ตุลาคม 2566 รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2565
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : งบทดลอง 3 พฤศจิกายน 2565 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2565 รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (สถิติการคลัง)
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2565 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ไม่มีข้อมูล!!