ข้อมูล อบต.ประวัติความเป็นมา

     ด่านมะขามเตี้ยมีการตั้งหมู่บ้านมานานกว่า 200  ปี  สมัยก่อนเป็นด่านตรวจคนเข้าออกตามชายแดนของอำเภอเมืองกาญจนบุรี  ยามปกติราษฎรใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา เมื่อเกิดศึกสงครามเก้าทัพ
"ขุนด่าน"  พร้อมด้วยทหารไทยที่ประจำด่านได้ต่อสู้กับทหารพม่ามีผู้คนล้มตายจำนวนมาก  และบริเวณนี้มีต้นมะขามซึ่งเตี้ยมากอยู่ต้นหนึ่งขึ้นโดดเด่นสวยงาม แผ่กิ่งก้านงอกงามร่มรื่นอยู่ใกล้บริเวณหนองน้ำใหญ่ (เรียกว่าหนองสระ) เป็นที่อาศัยของสัตว์ใหญ่น้อยนานาชนิดเมื่อตั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่าบ้านหนองมะขามเตี้ย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านด่านมะขามเตี้ย
 
     เดิมตำบลด่านมะขามเตี้ยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกาญจนบุรี  และเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2533  กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองกาญจนบุรี
จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลด่านมะขามเตี้ย  ตำบลกลอนโด  และตำบลจระเข้เผือก  อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอด่านมะขามเตี้ย ต่อมาได้ประกาศยกฐานะเป็น "อำเภอด่านมะขามเตี้ย" 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538  
 
     “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย”  เดิมเรียกว่า  “ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล” 
สภาตำบลด่านมะขามเตี้ยได้ใช้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นสำนักงานสภาตำบลด่านมะขามเตี้ย ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสภาตำบลขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย”  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  โทร./แฟกซ์ 0 3491 9748

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
     "การเกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตมีสุข สาธารณูปโภคครบถ้วน นำไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาพอเพียง"
                                                         
พันธกิจ
     1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
     2. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
     4. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งการเรียนรู้
     5. ส่งเสริมการสาธารณสุขและสังคม
     6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
     7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลด่านมะขามเตี้ยให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ 2 บ้านหนองผู้เฒ่า 309 495 534 1,029 คน
หมู่ 3 บ้านท่าพุ 455 767 774 1,541 คน
หมู่ 4 บ้านโป่งนก 208 319 320 639 คน
หมู่ 5 บ้านท่าแย้ 184 298 279 577 คน
หมู่ 6 บ้านท่าไม้ยาว 76 122 114 236 คน
หมู่ 7 บ้านหนองหวาย 230 320 289 609 คน
หมู่ 8 บ้านหนองหิน 165 239 230 469 คน
หมู่ 9 บ้านพุกร่าง 235 337 336 673 คน
หมู่ 10 บ้านท่าพลับ 284 442 447 889 คน
หมู่ 11 บ้านหนองสะแกรวม 206 296 282 578 คน
หมู่ 12 บ้านหนองจอก 174 301 296 597 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

 
ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย  ตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่  5  บ้านท่าแย้ 
ตำบลด่านมะขามเตี้ย  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น อบต. 1 ใน 4 อบต.
ของอำเภอด่านมะขามเตี้ย  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย ประมาณ  5  กิโลเมตร 
ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  35  กิโลเมตร  
 
อาณาเข­ต
     มีเนื้อที่ประมาณ 156 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ  91,434 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
​     ทิศเหนือ             ติดต่อกับ          อบต.จรเข้เผือก, อบต.กลอนโด และ ทต.ด่านมะขามเตี้ย 
​     ​     ​     ​     ​     ​     ​     ​     ​              อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี
​     ทิศใต้                ติดต่อกับ          อบต.หนองไผ่  และอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
​     ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ          ทต.ด่านมะขามเตี้ย  และ อบต.กลอนโด
​     ​     ​     ​     ​     ​     ​     ​     ​              อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี
​     ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ          อบต.จรเข้เผือก  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี
 
แผนที่
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและราบลุ่มบริเวณลำห้วย  มีลักษณะดินเป็นดินปนทรายและเป็นลูกรังบ้างในบางแห่ง  มีเนื้อที่ประมาณ 156 ตารางกิโลเมตร  หรือพื้นที่ประมาณ  91,434  ไร่
 
ลักษณะภูมิอากาศ
     ภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน  อากาศแห้งแล้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว  มีความชื้นในฤดูฝน
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
     (1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน
          อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 41 องศาเซลเซียส
     (2) ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
          ตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกฉุกในเดือนกันยายน-ตุลาคม
     (3) ฤดูหนาว อากาศหนาวเริ่มแผ่ลงมาจากทางเหนือของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนถึง
          เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส
 
ลักษณะของดิน
     ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและราบลุ่มบริเวณลำห้วย  มีลักษณะดินเป็นดินปนทรายและเป็นลูกรังบ้างในบางแห่ง โดยมีพืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูกได้แก่ การปลูกพืชไร่  การเลี้ยงสัตว์  การปลูกไม้ยืนต้นและผลไม้ต่าง ๆ และการทำนาในฤดูฝน 

การเมืองการปกครอง

     “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย”  เดิมเรียกว่า  “ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล” 
สภาตำบลด่านมะขามเตี้ยได้ใช้ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เป็นสำนักงานสภาตำบลด่านมะขามเตี้ย ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสภาตำบลขึ้นเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย”  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  โทร./แฟกซ์ 0 3491 9748
 
เขตการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ยมีเขตการปกครองที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 
11  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
     หมู่ที่  2  บ้านหนองผู้เฒ่า
     หมู่ที่  3  บ้านท่าพุ
     หมู่ที่  4  บ้านโป่งนก
     หมู่ที่  5  บ้านท่าแย้
     หมู่ที่  6  บ้านท่าไม้ยาว
     หมู่ที่  7  บ้านหนองหวาย
     หมู่ที่  8  บ้านหนองหิน
     หมู่ที่  9  บ้านพุกร่าง
     หมู่ที่ 10 บ้านท่าพลับ
     หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแกรวม
     หมู่ที่ 12 บ้านหนองจอก
 
เขตการเลือกตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ยมีเขตการเลือกตั้ง จำนวน 12 เขต  หมู่บ้านละ  1 เขต
ยกเว้นหมู่ 3 บ้านท่าพุ ที่มีเขตการเลือกตั้ง 2 เขต

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
การเกษตร
     ตำบลด่านมะขามเตี้ยเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและราบลุ่ม  มีลักษณะเป็นดินปนทรายและเป็นลูกรังบ้างในบางแห่ง  ประกอบกับมีแหล่งน้ำค่อนข้างมาก  ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่  ทำนา  และทำสวน  พืชไร่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่  อ้อย  มันสำปะหลัง  ไร่ผัก ประเภท ต้นหอม  พริก  กุ้ยช่าย  แตงกวา  มะเขือ  ผักชี ฯ เป็นต้น  ส่วนการทำสวน นิยมปลูกสวนมะม่วง เนื่องจากสามารถทนสภาพอากาศแห้งแล้งได้  สวนมะละกอ  เป็นต้น  ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตร  แบ่งเป็น 
     ทำไร่    ประมาณ  81,614  ไร่  หรือร้อยละ  89.26
     ทำนา   ประมาณ    1,955  ไร่  หรือร้อยละ    2.14
     ทำสวน ประมาณ    1,800  ไร่  หรือร้อยละ    1.97
 
การปศุสัตว์
     อาชีพเลี้ยงสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย  ยังมีไม่มากเนื่องจากในฤดูแล้งสัตว์ประเภท  วัว  ควาย  มีอาหารสัตว์ไม่เพียงพอจำเป็นต้องซื้ออาหารให้สัตว์กิน เช่น ฟางอัดก้อน 
ต้นข้าวโพด ฯ เป็นต้น และมีราคาแพง จึงทำให้ประชากรนิยมเลี้ยงสัตว์น้อย  ส่วนสัตว์อื่นที่เริ่มได้รับความนิยมเลี้ยงเพิ่มขึ้น ได้แก่
     (1) ฟาร์มไก่ชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านท่าพุ
     (2) ฟาร์มไก่ (ผู้ใหญ่ประวิทย์ฟาร์ม) จำนวน 1 แห่ง  13 โรงเรือน ๆ ละ  20,000 ตัว ตั้งอยู่ที่หมู่ 2
          บ้านหนองผู้เฒ่า
     (3) การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง นิยมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้และไม่ต้องดูแลมากและใช้พื้นที่น้อย
          ราคาประมาณตัวละ  6 – 1,000 บาท
 
การท่องเที่ยว
     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  มีเพียงสถานที่พักผ่อนของประชาชน ได้แก่
     (1) วัดพระธาตุโป่งนก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโป่งนก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
          จังหวัดกาญจนบุรี
     (2) อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งนก  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านโป่งนก  ตำบลด่านมะขามเตี้ย 
          อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มีปั๊มน้ำมันหมุน (ปั๊มหลอด) จำนวน  15  แห่ง และกลุ่มอาชีพที่สำคัญในเขตตำบลด่านมะขามเตี้ย หมู่ 2 - 12 ได้แก่
     (1) กลุ่มเย็บผ้า  หมู่ 4 , 5 , 10 และ 12
     (2) กลุ่มอาชีพบ้านสมุนไพร  หมู่ 6
     (3) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก หมู่ 6 และ 10
     (4) ธนาคารหมู่บ้านโครงการ ปตท.ฯ  หมู่ 6
     (5) กลุ่มผู้ปลูกไผ่กิมซุง หมู่ 6
     (6) กลุ่มหมูหลุม หมู่ 6
     (7) กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 8
     (8) กลุ่มกลุ่มอาชีพทำเบญจรงค์  หมู่ 9
     (9) กลุ่มร้านค้าชุมชน หมู่ 9
     (10) กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ 11
     (11) กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ 11
     (12) กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม หมู่ 11
 
แรงงาน
     จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) พบว่า ประชากรที่มีอายุ  15 – 60 ปี อยู่ในวัยแรงงาน 
จำนวน  4,155 คน จาก 6,136 คน คิดเป็นร้อยละ 67.72  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่
ส่วนการใช้แรงงาน  ได้แก่  อาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  รับราชการหรือพนักงานของรัฐ  อาชีพอื่น ๆ
ธุรกิจส่วนตัว  พนักงานบริษัท  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
สภาพทางสังคม
 
สาธารณสุข
     - แพทย์ประจำตำบล คือ นางวรรณเพ็ญ  พิมพ์แจ่มจรัส
     - หมอนวดแผนไทย คือ นางสาวฉวีวรรณ คะระนันท์
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน  1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านท่าพลับ
     - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลด่านมะขามเตี้ย (อสม.) มี นายอำพร  เอกจีน เป็นประธานฯ มีจำนวน อสม. ในเขตตำบลด่านมะขามเตี้ยทั้งสิ้น  130  คน สามารถจำแนกได้ดังนี้
      (1)  อสม. บ้านหนองผู้เฒ่า                 หมู่ที่ 2           จำนวน    8 คน
      (2)  อสม. บ้านท่าพุ                          หมู่ที่ 3           จำนวน  23 คน
      (3)  อสม. บ้านโป่งนก                       หมู่ที่ 4           จำนวน  14 คน
      (4)  อสม. บ้านท่าแย้                        หมู่ที่ 5           จำนวน    8 คน
      (5)  อสม. บ้านท่าไม้ยาว                   หมู่ที่ 6           จำนวน    9 คน
      (6)  อสม. บ้านหนองหวาย                 หมู่ที่ 7           จำนวน  11 คน
      (7)  อสม. บ้านหนองหิน                    หมู่ที่ 8           จำนวน    7 คน
      (8)  อสม. บ้านพุกร่าง                       หมู่ที่ 9           จำนวน  13 คน
      (9)  อสม. บ้านท่าพลับ                      หมู่ที่ 10         จำนวน  17 คน
     (10) อสม. บ้านหนองสะแกรวม             หมู่ที่ 11         จำนวน  12 คน
     (11) อสม. บ้านหนองจอก                   หมู่ที่ 12         จำนวน    8 คน
     - กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลด่านมะขามเตี้ย จำนวน  1 แห่ง
 
อาชญากรรม
     ปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ยมีประปรายและไม่ได้
มีความรุนแรงมากนัก  อีกทั้งมีแนวโน้มลดลงจากการร่วมมือกันของฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
     (1) อาวุธปืน จากสถิติ 3 ปี (2557 – 2559) ทำให้ทราบว่า คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนลดลงจาก  11 ,  4
          และ 3
     (2) การพนัน จากสถิติ 3 ปี (2557 – 2559) ทำให้ทราบว่า คดีเกี่ยวกับการพนันมีจำนวนเท่ากันในปี
          พ.ศ. 2557 และ 2558 คือ  6 กับ  6 และลดลงในปี พ.ศ. 2559 เหลือ 1 คดี
     (3) สลากกินรวบ จากสถิติ 3 ปี (2557 – 2559) ทำให้ทราบว่า คดีเกี่ยวกับสลากกินรวบลดลงจาก 
          9 เหลือ  1 และในปี พ.ศ. 2559  ไม่มีคดีประเภทนี้เลย
     (4) ลักทรัพย์ จากสถิติ 3 ปี (2557 – 2559) ทำให้ทราบว่า คดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก
          1 ไป 3 และในปี พ.ศ. 2559 ไม่มีคดีประเภทนี้เลย
 
ยาเสพติด
     จากข้อมูลยาเสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ส่วนใหญ่มีเพียงผู้ค้ารายย่อยที่รับมาขายและเสพเอง  สำหรับสถิติย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของผู้ต้องโทษคดี
ยาเสพติดที่กรมราชทัณฑ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามผู้ต้องโทษคดียาเสพติดที่ได้รับการปล่อยตัว
 
การสังคมสงเคราะห์
     (1) การสงเคราะห์/การจัดสวัสดิการแก่ประชาชน ในเขตตำบลด่านมะขามเตี้ย
          การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (ข้อมูลปี พ.ศ. 2561)
 

ประเภท

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ

(บาท)

 เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา

858

6,834,700 

 เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ

270

2,528,800 

 เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

15

90,000 

รวม

1,143

9,453,500 

 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 30 กันยายน 2561

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สภาพทางการศึกษา

 
การศึกษา
     สถานศึกษาและสถานที่ให้ความรู้ในเขตตำบลด่านมะขามเตี้ย  มีดังนี้
     (1) โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (หรือ สปช. เดิม)  จำนวน  6  แห่ง  คือ

 

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม (คน)

ครู (คน)

ชื่อ ผอ.โรงเรียน

เบอร์โทร

อ.1

อ.2

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

1

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)

15

18

23

23

22

22

20

21

174

10

นางศิรินพร  พรศรีสกุล

089-9189027

2

โรงเรียนบ้านเนินไพร

9

10

11

10

3

8

-

12

63

6

นางสาวนุชสรา  บุญเลิศ

063-5549363

3

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

18

11

11

12

4

11

7

13

87

10

นางพรรัตน์  สัมฤทธิ์สุทธิ์

096-2951416

4

โรงเรียนบ้านท่าแย้

13

9

14

9

9

6

15

8

83

7

นายธเนศ  เมฆนาคา

084-8932429

5

โรงเรียนบ้านหนองหิน

9

5

6

7

3

9

7

5

51

5

นายกฤตภัค  มหาบุญญารักษ์

098-2491924

6

โรงเรียนบ้านท่าพุ

10

17

16

23

26

29

16

24

160

12

นายเกียรติศักดิ์  ประดับวงษ์

086-1669403

รวม

101

62

85

75

79

78

93

77

618

50

 

 

 
อ้างอิง : ข้อมูลจำนวนนักเรียนและครู ปีการศึกษา 2562  โดยโรงเรียน 6 โรงเรียน
 
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง  มีเด็กนักเรียนจำนวน  70 คน  ชาย  37 คน 
          หญิง  33  คน  ครู  จำนวน  2  คน  ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1 คน
     (3) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลด่านมะขามเตี้ย  จำนวน 1 แห่ง จำนวนครู 2 คน 
          จำนวนนักเรียน  180 คน สถานที่เรียน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองจอก
     (4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  9  แห่ง  คือ
          หมู่ที่  2  บ้านหนองผู้เฒ่า (ศาลาอเนกประสงค์)
          หมู่ที่  3  บ้านท่าพุ  (บ้านนางลัดดา  พวงมี)
          หมู่ที่  4  บ้านโป่งนก  (กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง)
          หมู่ที่  5  บ้านท่าแย้  (บ้านนายสุวรรณ  สิทธิสร)
          หมู่ที่  6  บ้านท่าไม้ยาว  (ศาลาอเนกประสงค์)
          หมู่ที่  7  บ้านหนองหวาย
          หมู่ที่  8  บ้านหนองหิน  (บ้านนายสายัณห์  เพ็งสุวรรณ)
          หมู่ที่  9  บ้านพุกร่าง  (บ้านผู้ใหญ่ฐิติวัชร์)
          หมู่ที่ 10 บ้านท่าพลับ  (ศาลาประจำหมู่บ้าน)
          หมู่ที่ 11 บ้านหนองสะแกรวม  (บ้านนางอารี  แจ้งเกิด)
          หมู่ที่ 12 บ้านหนองจอก  (ร้านค้าบ้านผู้ช่วย)
 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 
การนับถือศาสนา
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในเขตพื้นที่ จำนวน  8  แห่ง ได้แก่ 
     (1) วัดขันติเมตตา (วัดหนองผู้เฒ่า)          ตั้งอยู่หมู่ที่   2
     (2) วัดพุตามั่น                                     ตั้งอยู่หมู่ที่   3
     (3) วัดพระธาตุโป่งนก                           ตั้งอยู่หมู่ที่   4
     (4) วัดบ้านท่าแย้เจริญธรรม                    ตั้งอยู่หมู่ที่   5
     (5) วัดหนองหัววัว                                ตั้งอยู่หมู่ที่   7
     (6) วัดหนองหิน                                   ตั้งอยู่หมู่ที่   8
     (7) วัดท่าพุราษฎร์บำรุง                         ตั้งอยู่หมู่ที่  10
     (8) วัดมโณธรรม (บ้านหนองสะแกรวม)     ตั้งอยู่หมู่ที่  11
 
ประเพณีและงานประจำปี
     ประเพณีทั่วไปที่สำคัญมีดังนี้  ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) ประเพณีลอยกระทง ส่วนประเพณีหรืองานบุญอื่น ๆ ได้แก่
     ประเพณีเดินขึ้นเขาสักการะพระธาตุ ณ วัดพระธาตุโป่งนก ในวันที่  1-4 มีนาคม ของทุกปี
     การทำบุญประจำปีศาลเจ้า หมู่ 12 บ้านหนองจอก ในเดือนเมษายนของทุกปี
(เลือกวันที่ชาวบ้านสะดวก)
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น
     หมู่ 9 บ้านพุกร่าง มีภูมิปัญญาการทำอาชีพเญจรงค์ กลุ่มเบญจรงค์ลายน้ำทอง
     หมู่ 12 บ้านหนองจอก  มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำขนมไทยโบราณ เช่น ขนมต้ม ข้าวต้มมัด 
และกระยาสารท
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
     เครื่องเบญจรงค์

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริการพื้นที่
 
     การคมนาคมขนส่ง
     การคมนาคมในตำบลด่านมะขามเตี้ยเป็นการคมนาคมทางบกโดยใช้รถยนต์เป็นหลัก  มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
     การเดินทางจากตำบลด่านมะขามเตี้ย – กาญจนบุรี  โดยใช้เส้นทางถนนสายด่านมะขามเตี้ย –หนองปากดง ไปออกถนนสายด่านมะขามเตี้ย – กาญจนบุรี รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร จำนวนเส้นทางที่ใช้สัญจรในหมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
ลำดับที่
ประเภท
จำนวน
ระยะทาง
1
 ถนน คสล.
22 สายทาง
51.93 กม.
2
 ถนนลาดยาง
12 สายทาง
60.28 กม.
3
 ถนนลูกรัง/ดิน
16 สายทาง
38.37 กม.
4
 สะพาน คสล./ปูน
9 แห่ง
 
 
การไฟฟ้า
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย  สามารถขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ถึง  11  หมู่บ้าน  ประมาณ  2,526  ครัวเรือน  มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ  98.42  และไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  40  ครัวเรือน  หรือประมาณร้อยละ  1.58
 
การประปา
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มีประปาหมู่บ้าน จำนวน  11  แห่ง  ประชาชนมีน้ำประปาใช้  1,966  ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ  77.47  ใช้สระน้ำส่วนตัว/บ่อส่วนตัว/แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 560 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 22.17 และที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ 9 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ  0.36 
 
โทรศัพท์
     ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลด่านมะขามเตี้ย ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย AIS  DTAC  และ TRUE
 
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     (1) มีที่ทำการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 1 แห่ง รหัส 71260
     (2) มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ทุกหลังคาเรือน
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
น้ำ  ลักษณะของแหล่งน้ำ ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่
     (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำห้วย   จำนวน  5 สาย  คือ ลำห้วยสีเสียด,  ลำห้วยตะเคียน,  ลำห้วยขลุง,  ลำห้วยหนองขุย 
       และลำห้วยโปร่งลิง
     - ลำคลอง  จำนวน  4 สาย  คือ รำลางโปร่ง,  หนองหวาย,  ลำภาชี  และหนองสะแกรวม
     - อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  1  แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ำโป่งนก
     (2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - บ่อน้ำตื้น    จำนวน  39  แห่ง  มีน้ำใช้ตลอดปีทั้ง  39  แห่ง
     - บ่อน้ำบาดาล  จำนวน  28  แห่ง  มีน้ำใช้ตลอดปีทั้ง  28  แห่ง
     - ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ  จำนวน  7  แห่ง  มีน้ำใช้ตลอดปี  1  แห่ง
     - สระน้ำ  จำนวน  75  แห่ง  มีน้ำใช้ตลอดปี  มีน้ำมากระหว่างเดือน กรกฎาคม – กุมภาพันธ์
 
ป่าไม้
     พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย  เป็นแบบป่าเบญจพรรณ  ป่าโปร่งผลัดใบในช่วงฤดูแล้งและแตกใบใหม่ในช่วงต้นฤดูฝน  พื้นที่ขึ้นแบบกระจายทั่วไปและหนาแน่นบริเวณภูเขา สำหรับพื้นที่ป่าที่มีความหนาแน่น คือ ป่าชุมชนบริเวณหมู่ 6 บ้านท่าไม้ยาว จำนวน 13 ไร่ 
และป่าบริเวณโรงเรียนบ้านท่าแย้ หมู่ 5 บ้านท่าแย้  จำนวน 7 ไร่
 
ภูเขา
     ภูเขาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มีภูเขาจำนวน  3 แห่ง ประกอบไปด้วย  เทือกเขาตะนาวศรี  หมู่ 4 บ้านโป่งนก  ภูเขาทอง  หมู่ 10 บ้านท่าพลับ  และภูเขาพะเนียง (ขนาดเล็ก) หมู่ 11 บ้านหนองสะแกรวม
 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
     ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์  ในส่วนของพื้นที่ป่าขาดการดูแลและบำรุงรักษา  ทำให้ไม่มีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ในป่า  ต้นไม้ใหญ่จะมีตามบ้านเรือนประชาชนและบริเวณสองข้างทาง
 
อื่นๆ
     ก๊าซธรรมชาติ
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย มีแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านในพื้นที่ หมู่ที่  2 
บ้านหนองผู้เฒ่า,  หมูที่  5  บ้านท่าแย้,  หมู่ที่  6  บ้านท่าไม้ยาว  และหมู่ที่  10  บ้านท่าพลับ
     ที่ดิน
     เอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย  ประกอบไปด้วย
    - ที่ดิน (ภ.บ.ท.5)         23,147   ไร่
    - ที่ดิน สปก.               13,838   ไร่
    - ที่ดิน นส.3 (ก)          16,496   ไร่
    - ที่ดินโฉนด                 1,982   ไร่
• หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• ตรวจสอบภายใน

     • แผนการตรวจสอบภายใน

     • รายงานการตรวจสอบภายใน

     • งานควบคุมภายใน

     • การบริหารความเสี่ยง

• การปฏิบัติงาน

     • คู่มือการปฏิบัติงาน

     • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• การให้บริการ

     • คู่มือการให้บริการ

     • มาตรฐานการให้บริการ

     • สถิติการให้บริการ

     • ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

• การบริหารทรัพยากรบุคคล

     • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     • การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


     • หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล


     • รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี