วันที่ประกาศหัวข้อ
4 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงพร ทรัพย์อรัญ หมู่ที่ ๙ บ้านพุกกร่าง ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวลจันทร์ เที่ยงแท้ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองผู้เฒ่า ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุขสันต์ สิริศักดิ์ - บ้านนางนุชรี คมขำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหิน ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เมษายน 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าแย้ ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มีนาคม 2567ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา และค่าถ้วยรางวัล ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย